ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Adatkezelő adatai

 

Adatkezelő neve: Plastify Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Mészöly Géza 8-12 2. emelet 1
Adószám: 26497697-2-07
Cégjegyzék szám: 07 09 029235
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Osztrák utca 2
E-mail cím: alexa@plastify.hu
Telefonszám: 06704240418

 

Plastify Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

 
 • Személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
 • Az egyének védelmérõl a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.törvény;
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkezõ törvény;
 • Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény;
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a plastify.unas.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetõi (Adatkezelõ) számára hozzáférhetõvé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

 

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

 

plastify.unas.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minõsülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

Személyes adatnak minõsül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi-e minõségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthetõ azonosíthatónak, ha õt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetõleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemzõ tényezõ alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]

 

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthetõ bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történõ kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

 

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

 

A felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelõ a Plastify Kft. a megrendeléshez kötelezõen elõírt adatait kezelje.

 

A kezelt adatok köre:

 
 • Név: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, rendelés egyeztetés
 • Cím: Kapcsolatfelvétel, számla kiállítás, szállítás lebonyolítása,
 • e-mail cím: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, hírlevél küldés, szállítási értesítés;
 • telefonszám: Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szállítás értesítés
 • Vásárlás/regisztráció időpontja: Technikai művelet;

FOGALMAK

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat; hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhetõ;

 

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely vagy aki nem azonos az Érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Személyes adatok jogszerûen akkor kezelhetõk:

 
 • Ha az Érintett hozzájárulását adja, hogy személyes adatait kezelje;
 • Ha a közérdeken alapuló célból elrendelik;

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelési információk:
A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történõ kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

 

A kezelt adatok köre:

 
 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám:

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés idõtartama:
Az Adatkezelõ az adatokat

 
 • hozzájárulásának visszavonásáig;

A számlázással kapcsolatos adatkezelési információk
A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés célja: A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megõrzésének kötelezettségének betartása.

 

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre:

 
 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím:
 • megvásárolt termékek köre, mennyisége, ára

Adatkezelõ a vásárló adatait csak a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerzõdés fennállásának ideje alatt.

 

A számlázással kapcsolatos adatkezelés idõtartama:
Az Adatkezelõ az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megõrizni.

 

Szállítással kapcsolatos adatkezelési információk
A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere: Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) A szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

A szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:
A megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejérõl.

 

A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre:

 
 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím,
 • telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés idõtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának idõpontjáig kezeli.

 

Hírlevél küldésével és személyre szabott reklámokkal kapcsolatos adatkezelési információk
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. Törvény.

 

Webáruházunk nem üzemeltet hírlevélküldõ szolgáltatást.

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Ptk. 2013. évi V törvény jelenti.

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja:

 

A Felhasználó számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése. A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre:

 
 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím:
 • jelszó:
 • telefonszám:

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés idõtartama: Az Adatkezelõ az adatokat az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

 

Sütik kezelése

 

A weboldal használat során az Üzemeltetõ kisméretû, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (sütiket) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használata során a Adatkezelõhöz került adatokat az Adatkezelõ nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz. A webáruház használata során a Adatkezelõ a Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 
 • az Felhasználó által használt IP cím;
 • a böngészõ típusa;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzõi;
 • a látogatás idõpontja;
 • a meglátogatott oldalak;

Süti kezelés jogszabályi háttér:
A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló rész tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

 

Süti beállítás:
A legtöbb böngészõ esetében a Érintettnek lehetõsége van a sütik beállítására. A böngészõ alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetõségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni. A sütik célja webáruház használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetõvé tétele, a sütik korlátozása, törlése során elõfordulhat, hogy a Felhasználó a webáruház bizonyos funkciót nem, vagy csak korlátozott módon tudja majd használni. A legnépszerûbb böngészõk süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

A honlap által használt sütik fõbb jellemzõi:

 

A „maradandó sütik”: (persistent cookie) a webáruház elhagyását követõen is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri a Felhasználó, mint visszatérõ látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas

 

A „munkamenet sütik”: (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a Felhasználó el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik a webáruházban végzett mûveleteket jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik munkament végeztével, illetve a böngészõ bezárásával automatikusan törlõdnek a számítógéprõl, notebookról vagy mobileszközrõl.

 

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemzõ eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeirõl. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyûjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fõ cookie a „__ga” cookie.

 

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülõ jelentések mellett a Google Analytics – az elõbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat. További információ az Analytics által használt cookie-król és az adatvédelemrõl.

 

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítõk és hirdetõk számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményérõl szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testre szabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az Felhasználó legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetõk hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetõk webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

 

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütik használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetõek a számára. A sütik törlésérõl bõvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

Az Üzemeltetõnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

 
 • A jelszóval védett munkamenethez használt süti;
 • A bevásárlókosárhoz használt süti;
 • Biztonsági süti;

A felhasználó a böngészõjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltetõ sütiket kíván elhelyezni a számítógépén, illetve a sütik küldését bármikor megtilthatja. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a sütik el nem fogadásával bizonyos oldalak vagy funkciók nem mûködnek megfelelõen, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

A felhasználónak lehetõségük van a sütiket törölni az Eszközök/Beállítások menüben. általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a Felhasználó személyének beazonosítására.

 

Közösségi média:

 

A Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerûsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn (Facebook/Instragam/Twitter stb.) Amennyiben a Felhasználó valamilyen közösségi oldalon keresztül „lájkolta” vagy kapcsolatba lépett a webáruházunkkal úgy azon Felhasználok alábbi személyes adatait kezelheti: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe. A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadóak. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

 

Személyes adatok tárolását végzõ adatfeldolgozó:

 
 • Adatfeldolgozó neve: NT-Service Kft.
 • Székhelye: 1224 Budapest, Damjanich utca 50.
 • Adószám: 14374472-2-43
 • Cégjegyzék szám: 01-09-901114
 • Levelezési cím: 1224 Budapest, Damjanich utca 50
 • Adatfeldolgozás helye: 1224 Budapest, Damjanich utca 50
 • E-mail cím: info@nt-service.hu
 • Telefonszám: +36 70 633 4000

Az adatfeldolgozó az adatkezelõvel írásbeli szerzõdésben meghatározott feladatokat lát el, személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Szállítással összefüggõ adatfeldolgozó:

 
 • Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.
 • Székhelye: 1138 Dunavirág utca 2-6.
 • Adószám: 10901232-2-44
 • Cégjegyzék szám: 01-10-042463
 • Levelezési cím: 1138 Dunavirág utca 2-6.
 • Adatfeldolgozás helye: 1138 Dunavirág utca 2-6.
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
 • Telefonszám: 06 1 333 7777
 • Adatfeldolgozó neve: FOXPOST ZRT.
 • Székhelye: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.
 • Adószám: 25034644-2-10
 • Cégjegyzék szám: 10-10-020309
 • Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • Adatfeldolgozás helye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
 • E-mail cím: info@foxpost.hu
 • Telefonszám: +36-1-999-0369

Az adatfeldolgozó az adatkezelõvel írásbeli szerzõdésben meghatározott módon közremûködik a megrendelt termék szállításában. A termék szállításához szükséges személyes adatokat vevõ neve, címe, telefonszáma az adatfeldolgozó a kiszállítás idõtartalmáig kezelheti, ezt követõen haladéktalanul törli.

 

Számlázással összefüggõ adatfeldolgozás:

 
 • Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft
 • Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Adószám: 13421739-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-303201,
 • Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Adatfeldolgozás helye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • E-mail cím: info@szamlazz.hu
 • Telefonszám: +3630 35 44 789

Az adatfeldolgozó az adatkezelõvel írásbeli szerzõdésben meghatározott módon közremûködik a számla kiállításában. A számla kiállításához szükséges személyes adatokat vevõ neve, címe, az adatfeldolgozó az Érintett adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megõrizni.

 

Számla tárolásával összefüggõ adatfeldolgozás:

 
 • Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft
 • Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Adószám: 13421739-2-41
 • Cégjegyzék szám: 01-09-303201,
 • Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Adatfeldolgozás helye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • E-mail cím: info@szamlazz.hu
 • Telefonszám: +3630 35 44 789

Adattovábbítás

 

Az  Érintett egyes adatai meghatározott célból, az Érintett beleegyezésével továbbításra kerülnek a következők szerint: 

 
 1. Online bankkártyás fizetés esetén az Adatkezelő az Érintettek nevét, országát és e-mail címét ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából továbbítja az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt 17-19., adószám: 24386106-2-42, Cg.01-09-174466) részére. Az így továbbított személyes adatokat az OTP Mobil Kft. saját adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.
 2. A webáruházban történő vásárlások után a vásárló e-mail címe és a megvásárolt termék neve az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése, Megbízható Bolt Programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés. Az adatfeldolgozásra így továbbított átadott e-mail címet, mint személyes adatot utasításunkra az Online Comparison Shopping Kft. kezeli, megfelelő írásbeli szerződés és adatvédelmi feltételek mellett.

ADATBIZTONSÁG

 

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
A személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi lépéseket tettük:

 
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását;
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • SSL tanúsítvány;

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésérõl, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését és zárolását.

 

A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

 
 • E-mailen: ugyfelszolgalat@plastify.hu
 • Postai úton: 8000. Székesfehérvár Mészöly Géza u. 8-12. 2/1

A Felhasználó kérésére az Adatkezelõ köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, idõtartamáról. Az Adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatkezelõ köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelõ a kérelem kézhezvételét követõ 25 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekrõl. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidõ meghosszabbításáról az adatkezelõ a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetõség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésõbb a kérelem beérkezésétõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Átlátható előzetes tájékoztatáshoz való jog

 

A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhetõ formában, világosan és közérthetõen tájékoztatást kapni

 

Hozzáférési jog

 

Az Érintett jogosult, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerû mértékû díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez való jog

 

Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Amennyiben az adatkezelõ hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az Érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül

 
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerzõdésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Automatizált adatkezelés:
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely õt jelentõs mértékben érintené.

 

Tiltakozáshoz való jog:

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotással is. Ebben az esetben az adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivétel, ha az adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, melyek elsõbbséget élveznek az Érintett érdekével, jogaival, szabadságával szemben. Adatkezelõ a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntésérõl a kérelmezõt írásban tájékoztatja.

 

Ha az Adatkezelõ a felhasználó helyesbítéssel, zárolással vagy törléssel kapcsolatos kérelmét nem teljesíti úgy a kérelem kézhezvételétõl számított 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelõ köteles tájékoztatni az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetõségérõl.

 

Panaszügyintézés lehetõségeinek ismertetése:

 

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelõ nem tartotta be a adatival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesített az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a Felhasználó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetõséget egyikén: levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben az Érintett a Adatkezelõnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétõl számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

0
  0
  Kosarad tartalma